పల్లవి:
స్తోత్రరూపమగు క్రొత్త గీతంబులన్ - నా నోటనుంచెను నా యేసయ్యా     (2X)
యేసయ్యా...(3X)..యేసయ్యా...(2X) ..మా యేసయ్యా    
...స్తోత్ర...
 
1.
ధరలో దుఃఖమైనా - చెరలో వేదనైనా     (2X)
భయమేమి లేదుగా మా యెసు మాకుండగా     (2X)
యేసయ్యా...(3X)..యేసయ్యా...(2X) ..మా మంచి యేసయ్యా    
...స్తోత్ర...
 
2.
శత్రువు బాధించినా - మిత్రువు లొద్దనినా     (2X)
గతిలేని వారలం మేమెన్నడును కాము     (2X)
యేసయ్యా...(3X)..యేసయ్యా...(2X) ..మా కాపరేసయ్యా    
...స్తోత్ర...
 
3.
తినుటకు ఆహారము - కట్టుట కొస్త్రములు     (2X)
మాకున్న లేకున్నా - మా దేవుడేసయ్యా     (2X)
యేసయ్యా...(3X)..యేసయ్యా...(2X) ..మా క్షేమ మేసయ్యా    
...స్తోత్ర...
 
4.
రక్షణ ఆనందమూ - లక్షలు యివ్వలేవు     (2X)
రారాజు యేసునిలో ప్రతిరోజు ఆనందమే     (2X)
యేసయ్యా...(3X)..యేసయ్యా...(2X) ..మా రాజు యేసయ్యా    
...స్తోత్ర...