పల్లవి:
స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రొ చెల్లింతుము    
యేసు నాధుని మేలులు తలంచి    
...స్తోత్రం...
 
1.
దీవారాత్రము - కంటిపాపవలె కాచి     (2X)
దయగల హస్తముతో - బ్రోచి నడిపించితివి    
...స్తోత్రం...
 
2.
గాఢాంధకారములో - కన్నీటి లోయలలో     (2X)
కృషించి పోనీయక - కృపలతొ బలపరచితివి    
...స్తోత్రం...
 
3.
సజీవ యాగముగా - మా శరీరము సమర్పించి     (2X)
సంపూర్ణ సిద్ధినొంద - శుద్ధాత్మను నొసగితివి    
...స్తోత్రం...
 
4.
సీయోను మార్గములొ - పలు శోధనలు రాగా     (2X)
సాతాన్ని జయించుటకు - విశ్వాసము నిచ్చితివి    
...స్తోత్రం...
 
5.
సిలువని మోసుకొని - సువార్తను చేపట్టి     (2X)
యేసుని వెంబడింప - ఎంత భాగ్యము నిచ్చితివి    
...స్తోత్రం...
 
6.
పాడెద హల్లెలూయ - 'మరనాత' హల్లెలూయ     (2X)
సదా పాడెద హల్లెలూయ - ప్రభు యేసుకె హల్లెలూయా    
...స్తోత్రం...