పల్లవి:
స్తుతి యాగము నా యేసుకే - అర్పించెదను - ఎల్లప్పుడు    
 
1.
నా శ్రమ దినమున నాకు జవాబిచ్చి - ప్రతి నిముషము నా మార్గములొ    
నన్ను నడిపిన కృపను తలంచి - స్తుతులర్పించెదను - నీకె    
...స్తుతి...
 
2.
ఓదార్పు లేనట్టి చీకటి వేళలో - ఆదరణ కర్తవు నాకు నీవు    
మారా అనుభవం మార్చి ఇలలొ - సంతసమిచ్చితివి - నిత్య    
...స్తుతి...
 
3.
రక్షక నీవే నా శైలము బలమును - యుద్ధ దినములో నాకేడము    
సాతాను అస్త్రములు ఆర్పివేసి - జయము నొసగితివి - గోప్ప    
...స్తుతి...
 
4.
దేవుని సెలవు లేనిది ఏదయు - జరుగదుగా అని గ్రహించితిని    
నా జీవితములో ప్రతి దినమును - మేలుకొరకే గదా కల్గెను    
...స్తుతి...
 
5.
ఆర్భటించు సీయోన్ హర్షించు - షాలేమా నీ యేసు నీతోనె యుండెనుగా    
ఆయన మనకు ఆదియు అంతము - పాడెద హల్లెలూయ ఆమేన్    
...స్తుతి...