పల్లవి:
స్తుతించెదను..స్తుతించెదనూ..    
నా యేసు ప్రభున్ కృతజ్ఞతతో అనుదినము - స్తుతించెదను     (2X)
 
1.
ఉన్నత దేవుడు సర్వాధిపతియు - ఉర్విపరిపాలక    
ఉన్నతం విసర్జించి నన్ను వెదకిన - ఉత్తమ స్నేహితుని    
ఉదయం సంధ్యా - ఎల్లప్పుడును - ఉత్సాహధ్వనితో పాడెదను     (2X)
...స్తుతించెదను...
 
2.
నాశనకరమైన పాప గుంటనుండి నరక వేదననుండి    
నన్ను విడిపించి నిలిపిన దేవా - నిర్మలా స్వరూప    
నీతి సమాధానం సంతోషముతో - నిత్యజీవము నాకీచ్చితివి     (2X)
...స్తుతించెదను...
 
3.
పాపము క్షమించి రోగము - బాపి భయమును దీర్చి    
పవిత్రదాయక పావనమూర్తి - పరిశుద్ధ మిచ్చిన    
పరమ పాదం శరణ్యం నాకు - పరమరాజా పుణ్యదేవా     (2X)
...స్తుతించెదను...
 
4.
తల్లిగర్భమునకు ముందేర్పరచి -దేహము నమర్చియు    
దక్షిణ బాహుతొ పట్టుకొనిన - దయా సంపూర్ణుడా    
దిక్కు జయము ఆదరణయు -దయతో అనుగ్రహించితివి     (2X)
...స్తుతించెదను...
 
5.
సిలువనెత్తి శ్రమలు సహించ - సేవకు పిలచిన    
స్నేహ దర్శక వీర యోధ - సంశయ హరక    
శ్రమలు నింద ఆకలియైన - నీ స్నేహము నుండి ఎడబాపునా     (2X)
...స్తుతించెదను...