పల్లవి:
స్తుతియించెదా నీ నామం - దేవా అనుదినం     (2X)
 
1.
దయతో కాపాడినావు - కృపనే చూపించినావు     (2X)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు     (2X)
...స్తుతి...
 
2.
పాపినై యుండగ నేను - రక్షించి దరిచేర్చినావు     (2X)
నిను నే మరువనేసు - నిను నే విడువనేసు     (2X)
...స్తుతి...
 
3.
దయతో కాపాడినావు - కృపనే చూపించినావు     (2X)
సిలువే నాకు శరణం - నీవె నాకు మార్గం     (2X)
...స్తుతి...