పల్లవి:
వందనం బొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో     (2X)
వందనంబు తండ్రి తనయ శుద్ధాత్ముడా - వందనంబు లందుకో ప్రభో    
 
1.
ఇన్నినాళ్ళు ధరని మమ్ము బ్రోచియు గన్న తండ్రి మించి యెపుడు    
గాచియు - నెన్నలేని దీవెన లిడు నన్న యేసువా - యెన్నిరెట్లు స్తోత్రము లివిగో    
...వందనం...
 
2.
పాత వత్సరంపు బాపమంతయు - బ్రీతిని మన్నించి మమ్ము గావుము    
నూత నాబ్దమునకు నీదు నీతి నొసగుమా - దాతా క్రీస్తు నాధ రక్షకా    
...వందనం...
 
3.
దేవ మాదు కాలుచేతులెల్లను - సేవకాళి తనువు దినములన్నియు నీవొసంగు    
వెండి పసిడి - జ్ఞాన మంతయు నీ సేవకై యంగీకరించుమా    
...వందనం...
 
4.
కోతకొరకు దాసజనము నంపుము ఈ తరి మా లోటుపాట్లు తీర్చుము    
పాతకంబులెల్ల మాపి - భీతి బాపుము - ఖ్యాతి నొందు నీతి సూర్యుడా    
...వందనం...
 
5.
మా సభలను పెద్దజేసి పెంచుము - నీ సువార్త జెప్ప శక్తి నీయుము    
మోసపుచ్చు నంధకార - మంత ద్రోయుము - యేసు కృపన్ గుమ్మరించుము    
...వందనం...