పల్లవి:
యెహోవా నా మొర లాలించను - దన మహా దయనుననుగణీంచెను    
అహర్నిశల దీన్యహీనూడగు నా - దుహయనెడు ధ్వని గ్రహించమని    
...యెహోవా...
 
1.
పెను పిశాచి కడిమి బడగొట్టెను - దన వశాన నను నిలువబెట్టెను - ప్రశాంత    
మధురసు - విశేష వాక్పల - నిశాంతమున జేర్చి సేద దీర్చెను    
...యెహోవా...
 
2.
మదావళము బోలునామదిన్ - దన ప్రదీప్త వాక్యంకుశాహతిన్ - యదేచ్చలన్నీటి    
గుదించి పాపపు - మెదల్ తుదల్ నరికి దరికి చేర్చెను    
...యెహోవా...
 
3.
అనీతి వస్త్రమెడలించెను - యేసునాధు రక్తమున ముంచెను - వినూత్న    
యత్నమె - దనూని యెన్నడు - గనన్ వినన్ ప్రేమ నాకు జూపెను    
...యెహోవా...
 
4.
విలాపములకు జెవి నిచ్చెను - శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను    
శిలానగము పైకి లాగినను సుఖకళావళుల్ మనసులోన నిలిపెను    
...యెహోవా...
 
5.
అగన్య పాపియని త్రోయక - నన్ను గూర్చి తన సుతుని దాచక    
తెగించి మృతికో - ప్పగించి పాపపు నెగుల్ దిగుల్ సొగసుగానణంచెను    
...యెహోవా...