పల్లవి:
యెహోవా నీ నామము - ఎంతో బలమైనదీ ఆ...ఆ...ఆ...ఎంతో బలమైనదీ    
యెసయ్య నీ నామము - ఎంతో ఘనమైనదీ ఆ...ఆ...ఆ...ఎంతో ఘనమైనదీ    
...యెహోవా నీ నామము...
 
1.
మోషే ప్రార్దించగా - మన్నాను కురిపించితివి    
యెహోషువ ప్రార్దించగా - సూర్యచంద్రుల నాపితివి    
...యెహోవా నీ నామము...
 
2.
నీ ప్రజల పక్షముగా - యుద్దములు చేసిన దేవా    
అగ్నిలో పడవేసినా - భయమేమి లేకుండిరి    
...యెహోవా నీ నామము...
 
3.
సింహాల బోనుకైనా - సంతోషముగా వెళ్ళిరి    
ప్రార్ధించిన వెంటనే - రక్షించె నీ హస్తము    
...యెహోవా నీ నామము...
 
4.
చెరసాలలో వేసినా - సంకెళ్ళు బిగియించినా    
సంఘము ప్రార్ధించగా - సంకెళ్ళు విడిపొయెను    
...యెహోవా నీ నామము...