పల్లవి:
యేసే నా పరిహారి - ప్రియ యేసే నా పరిహారి    
నా జీవితకాలమెల్ల - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి     (2x)
 
1.
ఎన్ని కష్టాలు కలిగినను - నన్ను కృంగించె బాధలెన్నో     (2x)
ఎన్ని నష్టాలు శోభిల్లిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి     (2x)
...యేసే...
 
2.
నన్ను సాతాను వెంబడించిన - నన్ను శత్రువు ఎదిరించిన     (2x)
పలు నిందలు నను చుట్టిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి     (2x)
...యేసే...
 
3.
మణి మాణ్యాలు లేకున్న - మనోవేదనలు వేధించిన     (2x)
నరులెల్లరు నను విడచిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి     (2x)
...యేసే...
 
4.
బహు వ్యాదులు నను సోకిన - నాకు శాంతి కరువైన     (2x)
నను శోధకుడు శోధించిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి     (2x)
...యేసే...
 
5.
దేవా నీవే నా ఆధారం - నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు     (2x)
నా జీవిత కాలమంతా - నిను పాడి స్తుతించెదను     (2x)
...యేసే...