పల్లవి:
యేసు రక్తము రక్తము రక్తము - యేసు రక్తము రక్తము రక్తము    
అమూల్యమైన రక్తము - నిష్కళంకమైన రక్తము    
...యేసు...
 
1.
ప్రతి ఘోర పాపమును కడుగును - మన యేసయ్య రక్తము     (2X)
బహు దుఖములో మునిగెనే - చమట రక్తముగా మారెనే     (2X)
...యేసు...
 
2.
మనః సాక్షిని శుద్ది చేయును - మన యేసయ్య రక్తము     (2X)
మన శిక్షను తొలగించును - సంహారమునే తప్పించెను     (2X)
...యేసు...
 
3.
మహా పరిశుద్ద స్థలములో చేర్చును - మన యేసయ్య రక్తము     (2X)
మన ప్రధాన యాజకుడు - మన కంటి ముందుగా వెళ్ళెను     (2X)
...యేసు...