పల్లవి:
యేసుతో ఠీవిగాను - అడ్డుగా వచ్చువైరి గెల్వను    
యుద్ధ నాదంబుతో బోదము    
...యేసుతో...
 
1.
రారాజు సైన్యమందు చేరను - ఆ రాజు దివ్యసేవ చేయను     (2x)
యేసు రాజు ముందుగా - ధ్వజము బట్టి నడువగా     (2x)
...యేసుతో...
యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను    
 
2.
విశ్వాస కవచమున్ ధరించుచు - రారాజు నాజ్ఞ మదిని నిల్పుచు    
అనుదినంబు శక్తిని - బొందుచున్న వారమై    
అపాయం రాకుండ కాపాడువాడవు - నిను నేను ఆరాధింతున్    
...యేసుతో...
 
3.
శోధనలు మనల చుట్టి వచ్చినా - సాతాను అంబులెన్ని తగిలినా    
భయములేదు మనకిక - ప్రభువు చెంత నుందుము    
యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను    
...యేసుతో...
 
4.
ఓ యువతి యువకులార చేరుడీ - శ్రీ యేసురాజు వార్త చాటుడి    
లోకమంత ఏకమై - యేసునాధు గెల్వను    
సాధనంబేవరు నీవు నేనెగా    
...యేసుతో...