పల్లవి:
యోగ్యుడవో - యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవె యోగ్యుడవో    
మరణము గెల్చిన యొధుడవో - మా జీవితముల పూజ్యుడవో    
 
1.
సృష్టికర్తవు నిర్మాణకుడవు - జీవనదాత జీవించువాడా     (2X)
శిరమును వంచి కరములు జోడించి - స్తుతియించెద నిన్ను యేసు ప్రభో     (2X)
...యోగ్యుడవో...
 
2.
గొఱ్ఱెపిల్లవై యాగమైతివి - సిలువయందే పాపమైతివి     (2X)
శిరమును వంచి కరములు జోడించి - సేవించెద నిన్ను యేసు ప్రభో     (2X)
...యోగ్యుడవో...
 
3.
స్నేహితడవై నీవిల కోరితివి - విడువకన్నుఆదుకొంటివి     (2X)
శిరమును వంచి కరములు జోడించి - భజియించెద నిన్ను యేసు ప్రభో     (2X)
...యోగ్యుడవో...